Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αποτέλεσμα εικόνας για Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, της Εθνικής βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή και θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα, ιδρύεται Πολυτεχνική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Τι αναφέρει το Σχέδιο Νόμου

1. α) Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πολυτεχνική Σχολή, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα: αα) Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ββ) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και γγ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

β) Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της Πολυτεχνικής Σχολής πραγματοποιείται από τα Τμήματα που τη συγκροτούν.

γ) Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της ιδρυόμενης Σχολής ολοκληρώνεται μέχρι την 30.6.2017. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των σχετικών οργάνων διοίκησης, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Πρύτανη του Ιδρύματος.

δ) Η ακαδημαϊκή λειτουργία της ιδρυόμενης Σχολής, αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

2. Η Σχολή Θετικών Επιστημών ανασυγκροτείται και αποτελείται από τα Τμήματα: α) Μαθηματικών, β) Φυσικής, και γ) Χημείας. Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών υπάγονται στην Πολυτεχνική Σχολή.

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 του π.δ. 105/2013 (Α΄137) Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών υπάγεται στην Πολυτεχνική Σχολή σύμφωνα με την ανωτέρω περίπτ. α) της παρ. 1.

Δείτε επίσης: Κατάθεση Σ/Ν στη Βουλή από το ΥΠΠΕΘ

panelladikes24panelladikes24 στο facebook

 

Leave a Reply