Θεώρημα Flett (Flett’s theorem)

Αν μία συνάρτηση  f:[a,b]R είναι:
  • συνεχής στο [a,b],
  • παραγωγίσιμη στο (a,b) και
  • f(a)=f(b)
τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον ξ(a,b) τέτοιο ώστε
f(ξ)=(f(b)f(a))/(ba).
Γεωμετρική ερμηνεία του θεωρήματος Flett:

Leave a Reply