Μαθήματα για το Διπλωματικό Σώμα!

index

Σε ποια μαθήματα διαγωνίζονται οι υποψήφιοι για θέσεις Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) . Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι:

1. Πρωτεύοντα μαθήματα
    α) Ελληνική γλώσσα
    β) Γαλλική γλώσσα
    γ) Αγγλική γλώσσα
    δ) Ελληνική και παγκόσμια διπλωματική ιστορία:
         i) από το 1815 μέχρι το 1945 και
         ii) από το 1945 μέχρι σήμερα
    ε) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο στ) Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
2. Δευτερεύοντα μαθήματα
    α) Στοιχεία Διεθνών Σχέσεων
    β) Ιστορική, θεσμική και πολιτική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
    γ) Στοιχεία αρχαίου ελληνικού, κλασικού, βυζαντινού και νεοελληνικού πολιτισμού.
    δ) Παγκόσμια γεωγραφία
    ε) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
    στ) Ναυτικό Δίκαιο ζ) Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
3. Προφορική Δοκιμασία – Συνέντευξη
4. Προαιρετικά μαθήματα (οι γλώσσες των κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης − πλην αγγλικής και γαλλικής − καθώς   και η αραβική, κινεζική, ιαπωνική, ρωσική, αλβανική, σερβοκροατική και τουρκική).
Η δοκιμασία στα πρωτεύοντα μαθήματα του διαγωνισμού είναι γραπτή και προφορική, ενώ στα δευτερεύοντα, εκτός από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, είναι μόνο προφορική.

Ο τελευταίος διαγωνισμός έγινε 17 Οκτωβρίου 2014

Leave a Reply