Μετονομασία της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και του ομώνυμου Τμήματος στο Πολυτεχνείο Κρήτης!

fc51d-tmima1

Στο ΠΔ 67 /2016 που έχει τίτλο:”Μετονομασία της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και του ομώνυμου Τμήματος στο Πολυτεχνείο Κρήτης” αναφέρεται:


Άρθρο 1
Μετονομασία Σχολής και ομώνυμου Τμήματος 1. Η κατά τις διατάξεις της παρ 1 β του άρθρου 2 του Π.δ. 73/2013 «Κατάργηση Τμημάτων και ίδρυση Σχολών στο Πολυτεχνείο Κρήτης» (Α΄ 119) Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, μετονομάζεται σε Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Το κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ιδίου ως άνω διατάγματος και του άρθρου 1 του Π.δ. 372/1997 (Α΄ 243) το ομώνυμο τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, μετονομάζεται ομοίως σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.
2. Αποστολή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας είναι η καλλιέργεια των επιστημονικών περιοχών όπως αυτές καθορίζονται στην παρ. 2 εδ. α, β, γ και δ του άρθρου 1 του Π.δ. 372/1997 και συμπληρώνεται με το εδ. ε΄ ως ακολούθως:
«ε. Των Ηλεκτρολογικών Συστημάτων στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα συστήματα για την παραγωγή από συμβατικές ή ανανεώσιμες πηγές, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, έλεγχο, χρησιμοποίηση και εξοικονόμηση κάθε μορφής ενέργειας καθώς και τη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδους ηλεκτρολογικού έργου.»
3. Το μετονομαζόμενο τμήμα εξομοιώνεται πλήρως και ως προς κάθε συνέπεια με τα ομότιτλα τμήματα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
4. Οι διπλωματούχοι του μετονομαζόμενου Τμήματος ορίζονται εφεξής ως Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών.
5. Οι διπλωματούχοι του μετονομαζόμενου Τμήματος έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών όπως αυτά προβλέπονται στις κείμενες σχετικές διατάξεις.
6. Οι διπλωματούχοι του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, όπως και οι εγγεγραμμένοι στο Τμήμα πριν τη μετονομασία του, έχουν τη δυνατότητα, εφ’ όσον το επιθυμούν, να πάρουν, ύστερα από παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση υποχρεωτικών μαθημάτων που θα καθοριστούν με απόφαση
της οικείας Συνέλευσης και σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, οι μεν πρώτοι βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών τους με τον τίτλο του Τμήματος όπως προκύπτει από τη μετονομασία, οι δε δεύτεροι τον τίτλο σπουδών του νέου τμήματος. Η κατά τα ως άνω βεβαίωση χορηγείται από τον οικείο Πρύτανη.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγματος.
Αθήνα, 17 Ιουνίου 2016

Επομένως τώρα έχουμε τώρα έχουμε τα παρακάτω τμήματα ΗΜΜΥ:

hmmy-new

Πηγή

 

 

Leave a Reply