Οι τάσεις που δημιουργούνται στις βάσεις των σχολών ανά επιστημονικό πεδίο

Ανάλυση: Γιάννης Καραγιάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Ν. Δωδεκανήσου και Κυκλάδων

Η παρακάτω ανάλυση αφορά μόνο στην περίπτωση των βάσεων στα Ημερήσια Γενικά Λύκεια με το νέο σύστημα στην κατηγορία 90%.

Δεν συμπεριλαμβάνονται σχολές που απαιτούν εξέταση σε ειδικό μάθημα ή αθλήματα.

Σημαντικές επισημάνσεις:

1. Οι βάσεις εισαγωγής  του 2016 δεν θα είναι συγκρίσιμες, ως προς τον αριθμό των μορίων, με τις αντίστοιχες περσινές ή και των προηγούμενων ετών, αφού φέτος υπάρχουν ιδιαιτερότητες όπως:

(Α) η αναμόρφωση των σχολών που εντάσσονται σε κάθε επιστημονικό πεδίο,

(Β) ο μικρότερος αριθμός  εξεταζόμενων μαθημάτων (4+1 αντί 6) και

(Γ)  η μη  προσμέτρηση των προφορικών σχολικών βαθμών στα συνολικά μόρια.

Το (Α) αναμένεται να “μειώσει” τη ζήτηση σε συγκεκριμένες σχολές αφού για να “ξεκλειδωθεί” και άλλο επιστημονικό πεδίο ο υποψήφιος πρέπει να έχει εξεταστεί και στο 5ο μάθημα.

Το (Β) επηρεάζει το συνολικό αριθμό μορίων των υποψηφίων.

Το (Γ) επηρεάζει πτωτικά τις βάσεις κυρίως όσων είχαν διαφορά γραπτού-προφορικού το 2015 μεγαλύτερη των 2 μονάδων στην εικοσάβαθμη κλίμακα (με μέγιστο τα 600 μόρια).

Στη συγκεκριμένη συγκυρία η πρόβλεψη των βάσεων γίνεται δυσκολότερη από άλλες χρονιές λόγω της αλλαγής του εξεταστικού συστήματος. Τα στατιστικά στοιχεία όμως φέτος είναι πιο αναλυτικά από κάθε προηγούμενη χρονιά και αυτό γιατί οι βαθμολογικές κλίμακες δίνονται ανά μονάδα για βαθμολογίες >10 και αυτό διευκολύνει την προσέγγιση.

2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν τις σχολές της ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ τους ανεξάρτητα από τις όποιες αναλύσεις για τις βάσεις, σαν να είχαν συγκεντρώσει 20.000 μόρια και διαβάζοντας προσεκτικά όλες τις οδηγίες που έχουν δοθεί από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.  Εν πολλοίς αυτοί με τις δηλώσεις τους στο μηχανογραφικό θα καθορίσουν τις βάσεις των σχολών.

3. Για τη διαμόρφωση των βάσεων (άνοδος ή κάθοδος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά) έχει σημασία όχι το «πόσο» έγραψαν γενικά οι υποψήφιοι, αλλά το «πόσο» έγραψαν σε σχέση με τους υποψήφιους της προηγούμενης χρονιάς, μιας και ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις συγκεκριμένες σχολές-τμήματα είναι προκαθορισμένος. Η πιο σημαντική παράμετρος στην κατανομή των υποψηφίων σε βαθμολογικές κλίμακες είναι ο απόλυτος αριθμός των υποψηφίων στην κάθε κλίμακα και όχι τα ποσοστά % αφού σε αρκετές περιπτώσεις έχουμε διαφορετικό συνολικό αριθμό υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο και ομάδα προσανατολισμού (είναι αρκετές οι  περιπτώσεις όπου το ποσοστό των αριστούχων έχει αυξηθεί και έχει μειωθεί ο αριθμός τους!).

4. Η ανάλυση που ακολουθεί ανά ομάδα προσανατολισμού και επιστημονικό πεδίο αντλεί τα στοιχεία της σχεδόν αποκλειστικά από τις βαθμολογικές επιδόσεις και τη σύγκρισή τους με τους αντίστοιχους περσινούς αριθμούς αλλά σχετίζεται και με τον αριθμό των εισακτέων στις σχολές του πεδίου. Δηλαδή δεν λαμβάνει σχεδόν καθόλου υπόψη της τη ζήτηση των υποψηφίων (που φέτος έχει ιδιαιτερότητες), παράμετρος η οποία μπορεί να  ανατρέψει   κάποια στοιχεία της ανάλυσης.

Το ύψος λοιπόν των βάσεων των σχολών-τμημάτων των ΑΕΙ  (δηλαδή τα μόρια του τελευταίου εισαγόμενου στη σχολή ή στο τμήμα) διαμορφώνονται ως συνάρτηση των επόμενων τριών παραμέτρων-παραγόντων:

1ος παράγοντας) Οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων ακολουθώντας τον γενικό κανόνα: Όσο υψηλότερες βαθμολογικές επιδόσεις έχουμε, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, τόσο αυξάνονται οι βάσεις  και το αντίθετο, όσο μικρότερες βαθμολογικές επιδόσεις έχουμε, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, τόσο μειώνονται οι βάσεις (σε σχέση με τις βάσεις των προηγούμενων ετών).

2ος παράγοντας) Ο αριθμός των εισακτέων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των εισακτέων στη συγκεκριμένη σχολή,  οι βάσεις  “τείνουν” να είναι μειωμένες και το αντίθετο, όσο μικρότερος είναι ο αριθμός των εισακτέων,  οι βάσεις “τείνουν” να είναι αυξημένες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά για τη συγκεκριμένη σχολή (ο παράγοντας αυτός προσδιορίζεται και ως “προσφορά θέσεων”).

3ος παράγοντας) Η σειρά της  δήλωσης- προτίμησης των υποψηφίων στο μηχανογραφικό δελτίο που καθορίζει και τη “ζήτηση” μιας σχολής. Όσο περισσότεροι υψηλόβαθμοι υποψήφιοι δηλώσουν μια συγκεκριμένη σχολή τόσο αυξάνονται και οι βάσεις της σχολής αυτής (ο παράγοντας αυτός προσδιορίζεται και ως “ζήτηση θέσεων”).

Οι προηγούμενες παράμετροι-παράγοντες επιδρούν μεμονωμένα αλλά και σε συνδυασμό μεταξύ τους, ανά δύο καθώς  και όλες μαζί, καθορίζοντας την τελική βαθμολογία του τελευταίου εισαγόμενου στη σχολή.

5. Στις σχολές “μικρής βαθμολογικής κατηγορίας (δηλαδή σε σχολές με περσινές βάσεις <11.500 μόρια) δεν είναι δυνατή προς το παρόν τέτοια ανάλυση και για το λόγο αυτό είμαστε επιφυλακτικοί ως προς τη διακύμανση των βάσεων στις σχολές αυτές.

Με βάση λοιπόν τα επίσημα στατιστικά βαθμολογικά στοιχεία των ετών 2015 και 2016 και τις παραπάνω παρατηρήσεις έχουμε τα επόμενα συμπεράσματα:

1ο Επιστημονικό Πεδίο:

Οι σχολές «μεσαίας» βαθμολογικής κατηγορίας  (Ι) (δηλαδή οι σχολές με περσινές βάσεις 12.000-15.000 μορίων) αναμένεται να υποστούν μικρή «καθοδική πίεση» που σε κάποιες περιπτώσεις θα είναι αξιοσημείωτη, της τάξης των 200-300 μορίων και σε άλλες μικρότερη ανάλογα με την σχολή και την πόλη που εδρεύει η σχολή.

Οι σχολές «υψηλής» βαθμολογικής κατηγορίας (ΙΙ) (δηλαδή οι σχολές με περσινές βάσεις >15.000 μορίων αλλά κυρίως οι Νομικές σχολές) αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια με πέρσι επίπεδα με πιθανότητα μικρής «ανοδικής πίεσης» της τάξης των 100-150 μορίων σε ορισμένες περιπτώσεις ανάλογα την σχολή και την πόλη που εδρεύει η σχολή. Στις αστικές περιοχές ίσως παρατηρηθεί πιο ισχυρή «ανοδική πίεση» σε σχέση με τις σχολές της περιφέρειας.

2ο Επιστημονικό Πεδίο:

Οι σχολές «μεσαίας» βαθμολογικής κατηγορίας (δηλαδή οι σχολές με περσινές βάσεις 12.000-15.000 μορίων) αναμένεται ότι θα υποστούν συνολικά «καθοδική πίεση»  που σε κάποιες περιπτώσεις θα είναι αξιοσημείωτη, της τάξης των 300-700 μορίων  και σε άλλες μικρότερη, της τάξης  μέχρι και 200 μορίων.

Οι σχολές «υψηλής» βαθμολογικής κατηγορίας (δηλαδή οι σχολές με περσινές βάσεις > 15.000 μορίων) αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια με πέρσι επίπεδα με πιθανότητα μικρής «καθοδικής πίεσης»  που δεν θα ξεπεράσει τα 100-200 μόρια.

 3ο Επιστημονικό Πεδίο:

Οι σχολές «υψηλής» ζήτησης (Ιατροφαρμακευτικές σχολές κ.λ.π.) αναμένεται να έχουν συγκρατημένα «ανοδικές πιέσεις» της τάξης των 100-200 μορίων με αποτέλεσμα να συμπαρασύρουν σε μεγαλύτερη «ανοδική πίεση» και τις σχολές «μεσαίας ζήτησης» του πεδίου αυτού (επειδή οι υποψήφιοι στο πεδίο αυτό στην πλειοψηφία τους είναι “εγκλωβισμένοι” να δηλώσουν σχολές μόνο από το πεδίο αυτό αφού περισσότεροι από τα 2/3 δεν εξετάστηκαν στο 5ο μάθημα). Οι υποψήφιοι από άλλες ομάδες προσανατολισμού δύσκολα θα μπορέσουν να φθάσουν τα μόρια των σχολών “υψηλής” ζήτησης που θα διαμορφωθούν στο πεδίο αυτό.

4ο Επιστημονικό Πεδίο:

Όλες οι σχολές του πεδίου αυτού (Παιδαγωγικές σχολές) αναμένεται να υποστούν ισχυρές «καθοδικές πιέσεις» οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να φθάσουν και σε ιστορικά χαμηλά ανάλογα την πόλη που βρίσκεται η σχολή. Σε περιφερειακά τμήματα θα φθάσουν και κάτω από τις 10.500 μόρια.  Αυτό οφείλεται αφενός στις σχετικά “μειωμένες επιδόσεις” στη Νεοελληνική γλώσσα και αφετέρου στις ιδιαίτερα χαμηλές επιδόσεις στα “μαθήματα εισόδου” στο 4ο επιστημονικό πεδίο δηλαδή στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας, όπου στους 4910 υποψήφιους οι 3250 έγραψαν βαθμό <10 και στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, όπου στους 1749 υποψήφιους οι 1420 έγραψαν βαθμό <10.  Επίσης οι «καθοδικές πιέσεις» θα ισχυροποιηθούν και λόγω μείωσης του αριθμού υποψηφίων.

5ο Επιστημονικό Πεδίο:

Οι σχολές «μεσαίας» βαθμολογικής κατηγορίας (δηλαδή οι σχολές με περσινές βάσεις 12.000-15.000 μορίων) αναμένεται να υποστούν συνολικά «καθοδική πίεση» το ύψος της οποίας θα ποικίλει ανάλογα  με τη σχολή και την πόλη που εδρεύει η σχολή και ενδεχομένως να φθάσει και τα 1000 μόρια σε κάποιες περιπτώσεις ανάλογα τη σχολή και την πόλη που εδρεύει η σχολή

Οι σχολές «υψηλής» βαθμολογικής κατηγορίας (δηλαδή οι σχολές με περσινές βάσεις > 15.000 μορίων) αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια με πέρσι επίπεδα  στις περισσότερες σχολές με πιθανότητα μικρής «καθοδικής πίεσης» της τάξης μέχρι και 300 μορίων σε ορισμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, αρκετές από αυτές τις σχολές στην κατηγορία αυτή αναμένεται να διαφοροποιηθούν και να έχουν μεγαλύτερες «καθοδικές πιέσεις» ανάλογα με τη σχολή και την πόλη που εδρεύει η σχολή.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΟΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΠΕΔΙΟ   

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΤ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πηγή

Leave a Reply