Πανεπιστήμιο Κρήτης: 61 θέσεις Διδακτόρων

Η πρόσληψη γίνεται στο πλαίσιο απόκτησης ακαδημαϊκής εμπειρίας για νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού. Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 25 Αυγούστου 2016.

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 3315/15.03.2016, κωδ. ΕΔΒΜ20), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 492-25/7/2016.), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών / μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017), όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστήμιο Κρήτης Συν 351/21-4-2016.

Οι θέσεις αφορούν τα εξής τμήματα:

– Φιλολογίας

– Ιστορίας & Αρχαιολογίας

– Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών

– Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης

– Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης – Κοινωνιολογίας – Οικονομικών Επιστημών

– Ψυχολογίας

– Πολιτικής Επιστήμης

– Σχολή Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών

– Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

– Φυσικής

– Βιολογίας

– Χημείας

– Επιστήμης Υπολογιστών

– Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

– Επιστημών Υγείας

Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων, αιτήσεων και ενστάσεων/απόψεων: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, Βαρβάρα Κοπανάκη, τηλ.: 2831077948, email: kopanaki@uoc.gr ή Ζαφείρης Θωμάκης τηλ. 2810393166, email: thomakis@uoc.gr.

Διαβάστε την πρόσκληση ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού ΕΔΩ.

Πηγή

 

Leave a Reply