Πρόγραμμα υποτροφιών του πανεπιστημίου Αιγαίου!

Πρόγραμμα υποτροφιών του πανεπιστημίου ΑιγαίουH Επιτροπή Ερευνών του πανεπιστημίου Αιγαίου έχει θεσμοθετήσει το πρόγραμμα υποτροφιών «ΥΠΑΤΙΑ», με αντικείμενο τη χορήγηση υποτροφιών σε αποφοίτους αναγνωρισμένων πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ, ελληνικών ή του εξωτερικού, για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος αντλείται αποκλειστικά από ίδιους πόρους του ιδρύματος και συγκεκριμένα από τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας του πανεπιστημίου Αιγαίου.
Σκοπός του προγράμματος υποτροφιών «ΥΠΑΤΙΑ» είναι:

– Η ενίσχυση της διδακτορικής έρευνας, με έμφαση στη βασική έρευνα.
– Η προσέλκυση αξιόλογων νέων επιστημόνων και η παροχή ελκυστικού πλαισίου για ανάπτυξη    διδακτορικής έρευνας.
Η μέγιστη διάρκεια των υποτροφιών «ΥΠΑΤΙΑ» ανέρχεται σε τρία έτη και το συνολικό ύψος της κάθε υποτροφίας ανέρχεται σε 8.000 ευρώ ετησίως.

Η προκήρυξη του προγράμματος υποτροφιών «ΥΠΑΤΙΑ» απευθύνεται σε κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών του πανεπιστημίου Αιγαίου ή άλλων αναγνωρισμένων πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, που επιθυμούν να ενταχθούν στην ερευνητική κοινότητα του πανεπιστημίου Αιγαίου, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, με επιβλέποντα μέλος ΔΕΠ του πανεπιστημίου Αιγαίου.

Οι υποτροφίες «ΥΠΑΤΙΑ» διασφαλίζουν στους υποψήφιους διδάκτορες ευνοϊκές συνθήκες για τη μόνιμη εγκατάστασή τους στην έδρα του τμήματος υποδοχής και την απρόσκοπτη εκπόνηση της διατριβής τους. Επίσης, ευνοούν την ένταξη των νέων επιστημόνων στη διδακτική και ερευνητική κοινότητα του πανεπιστημίου Αιγαίου και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα γενικότερα.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, το πρόγραμμα πρόκειται να χορηγήσει τρεις υποτροφίες στα επιστημονικά πεδία της «Σχολής Περιβάλλοντος» και ειδικότερα των Τμημάτων α) Περιβάλλοντος, β) Επιστημών της Θάλασσας και γ) Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, μία υποτροφία ανά Τμήμα. Η 3η προκήρυξη υποτροφιών υποψηφίων διδακτόρων «ΥΠΑΤΙΑ», δημοσιοποιήθηκε την 25η Ιουλίου 2016, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 30η Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 5 το απόγευμα.

Πηγή

 

Leave a Reply