Ένας οδηγός για την δομή των σπουδών του Γενικού Λυκείου με τα μαθήματα ανά τάξη, τις ομάδες προσανατολισμού, τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, την αντιστοιχία τους με τα επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που εντάσσονται σε αυτά.