Θεώρημα Flett (Flett’s theorem)

Αν μία συνάρτηση  f:[a,b]→R είναι: συνεχής στο [a,b], παραγωγίσιμη στο (a,b) και f′(a)=f′(b) τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον ξ∈(a,b) τέτοιο ώστε f′(ξ)=(f(b)−f(a))/(b−a). Γεωμετρική ερμηνεία του θεωρήματος Flett: