Θεώρημα Flett (Flett’s theorem)

Αν μία συνάρτηση  f:[a,b]R είναι:
  • συνεχής στο [a,b],
  • παραγωγίσιμη στο (a,b) και
  • f(a)=f(b)
τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον ξ(a,b) τέτοιο ώστε
f(ξ)=(f(b)f(a))/(ba).
Γεωμετρική ερμηνεία του θεωρήματος Flett:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s