Οι δύο όψεις της Γεωμετρίας

Στο σχολείο η Γεωμετρία προυσιάζεται σαν ένα σύστημα από ορισμούς, τύπους και θεωρήματα, τα οποία, είτε δίνονται αναπόδεικτικα με επίκληση της “παρατήρησης”, είτε, σε μεγαλύτερες