Σχετικά με την οδηγία βαθμολόγησης του ερωτήματος Α4 β), ποια η τοποθέτηση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.)

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία διαφωνεί με την οδηγία βαθμολόγησης του θέματος Α4β  ως προς την αιτιολόγηση μόνο με αντιπαράδειγμα.         Όλο το κείμενο της