Π. Ναούμ (ChromaSwap): Κάνει τον κόσμο καλύτερο δίνοντας στους ανθρώπους τα χρώματα που αξίζουν

Παντελής Ναούµ (22 ετών)ΚΛΑΔΟΣ: κοινωνική startup – ChromaSwap Η ανθρώπινη επικοινωνία βασίζεται στα χρώµατα, όπου κάθε χρώµα αντιστοιχεί σε ένα ερέθισµα, µια πληροφορία ή ένα

Continue reading