211 διδακτορικές υποτροφίες απο το ΙΚΥ- Οροι και προϋποθέσεις

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)π ροκηρύσσει πρόγραμμα υποτροφιών συνολικά διακοσίων έντεκα (211) θέσεων σε τρεις (3) επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως τριάντα έξι (36) διαδοχικούς μήνες. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση νέων ερευνητών και η παραγωγή υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της διδακτορικής έρευνας με κριτήριο επιλογής την επιστημονική επάρκεια των υποβληθεισών προτάσεων.

Οι Επιστημονικοί Τομείς είναι :

Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού.
Επιστήμες Ζωής.
Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Στα Σχετικά Αρχεία στην Πρόσκληση αναφέρεται η κατανομή των θέσεων στους συγκεκριμένους επιστημονικούς τομείς.

Σε ποιους απευθύνεται

Πτυχιούχοι  ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου πτυχίου διπλώματος της αλλοδαπής ή πτυχίου ελληνικού Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμου της αλλοδαπής.

Περίοδος υποβολής

από 31/5/2016 έως 8/7/2016 (-ώρα 13.00)

Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου/πλατφόρμας

http://applications.iky.gr

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 8η Ιουλίου 2016 και ώρα Ελλάδος 13.00

Όροι και προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

  1. Να έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) της ημεδαπής.
  2. Να είναι κάτοχοι πτυχίου / διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου πτυχίου/διπλώματος της αλλοδαπής ή πτυχίου ελληνικού Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμου της αλλοδαπής και ο τελικός βαθμός του πτυχίου/ διπλώματός τους να αναγράφεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.
  3. Να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας τουλάχιστον καλής γνώσης (επίπεδο Β2- βάσει του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες) σε μία ξένη γλώσσα.
  4. Να είναι υποψήφιοι διδάκτορες σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας,
  5. Να μην εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας
  6. α) στον δημόσιο τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή                β) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου.
  7. Να μην χρηματοδοτούνται για την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.
  8. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης.
  9. Να μην είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα.
  10. Να έχουν κατά μέσο όρο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €) την τελευταία τριετία και έως 14.000 ευρώ  σε περίπτωση ποσοστού αναπηρίας 67% και άνω.

Αναλυτικά οι προυποθέσεις συμμετοχής αναφέρονται στην Πρόσκληση στα Σχετικά Αρχεία

Τι χρηματοδοτείται

Στους υποτρόφους χορηγούνται μεικτά μηνιαία τροφεία ύψους οκτακοσίων δέκα έξι ευρώ και ενενήντα λεπτών (816,90€), στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.

Σχετικά αρχεία

Πηγή

 

Leave a Reply