Εισαγωγή χωρίς εξετάσεις σε σχολές χαμηλής ζήτησης και υποχρεωτική εκπαίδευση μέχρι το Λύκειο!

Εισαγωγή χωρίς εξετάσεις σε σχολές χαμηλής ζήτησης και υποχρεωτική εκπαίδευση μέχρι το Λύκειο

Εισαγωγή χωρίς εξετάσεις για τις σχολές χαμηλής ζήτησης, σταδιακή επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης – αρχικά έως την Α΄ Λυκείου, και τελικά ως το τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα συνοδεύεται από Απολυτήριο Λυκείου πιστοποιημένο και αναγνωρισμένο στο εξωτερικό, λήψη κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 σε δυο ξένες γλώσσες από το δημόσιο σχολείο είναι μερικές από τις εκπαιδευτικές τομές που  περιλαμβάνονται στο σχέδιο προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ για την Παιδεία.

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς ξεχωρίζουμε τη δημιουργία νέου χάρτη αναθέσεων ανά ειδικότητα, καθώς και την ενιαιοποίηση ειδικοτήτων όπου κρίνεται απαραίτητο. Απαραίτητη τομή σχετικά είναι η θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων για την ανάθεση με βάση μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο.

Στις τομές που αποσκοπούν στην εδραίωση της ισότητας στην πρόσβαση στην παιδείας και της ελευθερίας στην έκφραση, στη σκέψη και στην έρευνα περιλαμβάνονται και αυτές της αναδιάρθρωσης της ύλης ανά μάθημα και της συνολικής αναδιάρθρωσης του σχολικού προγράμματος σε κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης ώστε να εδραιωθεί μια αντίληψη ενότητας θεωρίας και πράξης καθώς και η θεσμοθέτηση ενιαίου βιβλίου στα βασικά μαθήματα ανά βαθμίδα εκπαίδευσης με διδακτική ροή τριετίας.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται στο σχέδιο προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ:

Πρώτη σχετική τομή αποτελεί η αναδιάρθρωση της ύλης ανά μάθημα και η συνολική αναδιάρθρωση του σχολικού προγράμματος σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης (π.χ. αποκατάσταση αφηγηματικότητας κι εμβάθυνσης στο μάθημα της ιστορίας, τοπική ιστορία με εγκεκριμένα προγράμματα, ενιαία αντιμετώπιση φυσικών επιστημών στο γυμνάσιο, γλώσσα-μαθηματικά-ιστορία-φυσικός κόσμος- γεωγραφία-ανθρώπινο σώμα-καλλιτεχνική έκφραση-άθληση στο δημοτικό, νέα αντίληψη στη διδασκαλία αρχαίας και νέας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας, σταθερή ζώνη πολιτισμού με έμφαση στο βιβλίο, τον κινηματογράφο, το θέατρο, τη μουσική, τα εικαστικά, και το χορό).

Η αναδιάρθωση ύλης και σχολικού προγράμματος αποσκοπεί στην εδραίωση μιας αντίληψης ενότητας θεωρίας και πράξης. Σχετική είναι και η πρόβλεψη για τη θεσμοθέτηση ενιαίου βιβλίου στα βασικά μαθήματα ανά βαθμίδα εκπαίδευσης με διδακτική ροή τριετίας, καθώς και η πρόβλεψη για παροχή υποδειγμάτων εργασιών με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση, την ομαλή εξέλιξη της ύλης, αλλά και την προώθηση της αγάπης για το βιβλίο. Στο πλαίσιο αυτό τοποθετείται και η πρόβλεψη για την ταύτιση διδακτέας-εξεταστέας ύλης με τα περιεχόμενο του βιβλίου.

Ξένες γλώσσες

Στο πεδίο των ξένων γλωσσών ο ΣΥΡΙΖΑ αποσκοπεί στη λήψη κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 σε δύο ξένες γλώσσες από το δημόσιο σχολείο. Το σχετικό πρόγραμμα θα διαρκεί από τη Δ΄ Δημοτικού έως την Α΄Λυκείου.

Σχετικά προγραμματίζει τις απαραίτητες αλλαγές στο σχολικό ωρολόγιο πρόγραμμα (3 ώρες/βδομάδα/γλώσσα) σε συνδυασμό με την αναδιάρθρωση της ύλης και την εισαγωγή νέων εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων.

Εκπαιδευτικοί

Σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς και το σχολικό έργο, οι άξονες του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνουν:

  • Τη διαρκή επιμόρφωση εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα, με συντονιστή σε κάθε σχολείο, οποίος θα εντοπίζει σχετικές ανάγκες, θα οργανώνει την επιμόρφωση και την αντιμετώπιση αδυναμιών. Ο σχολικός σύμβουλος θα κάνει δειγματική διδασκαλία, με ταυτόχρονη γενικότερη αλλαγή του ρόλου των σχολικών συμβούλων.
  • Τη δημιουργία νέου χάρτη αναθέσεων ανά ειδικότητα, καθώς και την ενιαιοποίηση ειδικοτήτων όπου κρίνεται απαραίτητο. Απαραίτητη τομή σχετικά είναι η θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων για την ανάθεση με βάση μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο.
  • Τη διαρκή αποτίμηση σχολικού έργου. Η σχολική μονάδα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ζωντανό κύτταρο της τοπικής κοινωνίας, με ανάληψη πρωτοβουλιών και την εμπλοκή σε δραστηριότητες, σε συνεργασία με γονείς και κοινωνικούς φορείς.

Εισαγωγή σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

Πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι η ανάγκη για τη θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων εισαγωγής σε ΑΕΙ – ΤΕΙ. Προτείνουμε το συνδυασμό πανελλαδικών εξετάσεων για σχολές υψηλής ζήτησης και μεγάλων αστικών κέντρων με την πρόσβαση χωρίς εξετάσεις σε σχολές χαμηλής ζήτησης και χαμηλής βάσης.

Ταυτόχρονα αποσκοπούμε στη δημιουργία κινήτρων για τη σύνδεση σχολής

και τοπικής κοινωνίας, και στον προσανατολισμό της εκπαιδευτικής κοινότητας

προς αυτή την κατεύθυνση.

Καλλιτεχνική Παιδεία

 

Στο πρόγραμμα του Λυκείου πρέπει να θεσμοθετηθεί πρόβλεψη μιας καλλιτεχνικής κατεύθυνσης (θέατρο, κινηματογράφος, χορός, μουσική) ή κατάλληλη ένταξη αυτών των προτιμήσεων στο πρόγραμμα του Λυκείου. Παράλληλα πρέπει να δημιουργηθούν Σχολές ΑΕΙ για καλλιτέχνες, αφού αυτή τη στιγμή υπάρχει Σχολή ΑΕΙ μόνο στα εικαστικά.

Ειδική Αγωγή

Τέλος, σε ό,τι αφορά την ειδική αγωγή, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει ένα ειδικό σχολείο ανά διεύθυνση εκπαίδευσης ή σαφείς σχετικές δομές ενταγμένες σε κάθε σχολείο.

Αναλυτικά το σχέδιο κυβερνητικού προγράμματος στις σελίδες 45-49

Πηγή

Leave a Reply